Center of Energy Efficiency & Climate Change

Center for Studies in Energy Efficiency & Climate Change

Team
Our Members
Dr. Amit Rai
Mr. Bipin Shah
Mr. Kurt Shickman
Dr. Mahabir S. Bhandari
Mr. Vijai Sastry
Mr. Surendra Bhoite
Mr. Aash Joshi
Mr. Amarashish Phanse
Mr. Harsh Nileshbhai Shah